Nutricia

250 tekstów – auto­rem jest Nut­ri­cia.

Le­piej żebyś is­tniał, ale nie dziś... dziś ro­bię przerwę w życiu. 

myśl • 27 lipca 2015, 15:21

Płaczący lipiec

Przer­wa w na­dawa­niu tlenu
li­nia życia za­gięta na zewnątrz
nieprzytomności

Straty
stra­ty i minusy
de­bety w ludziach
brak przyjaciół
i nad­wyżka emocji

Wszys­cy opuszczają
broń tyl­ko Bóg żeby nie Ja ich!

Wszys­cy kłamią
lecz niech mnie ręka Bos­ka broni
bym to nie była [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 lipca 2015, 09:35

Modlitwa

Kiedy zdej­miesz ze mnie klątwę
o Panie
za­pytu­je raz jeszcze
w klęczkach modlitwy

Ktoś zab­ro­nił mi miłości
a ja łamię pa­rag­ra­fy na wszys­tkich
szczeb­lach
rozsądku.

Nie ma we mnie szukania
bo nie ma
Nie ma we mnie rozglądania
bo nie ma 
Nie ma we mnie patrzenia
bo nie ma

ser­ce rośnie mi na zewnątrz domu
w przeciągu. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 lipca 2015, 23:52

Zrób mi tak, bym Ciebie chciała, a zmienię Ci rzeczywistość. 

myśl • 21 lipca 2015, 14:59

Jes­tem córka Bo­ga. Mój Bóg jest wiek­szy od noży słów ocen, od krwo­toku wew­net­rzne­go po roz­trzas­ka­nym młot­kiem ser­cu, od mo­jej cho­roby-On nie dys­ku­tuje ze złem. Od­pla­ci sprawiedliwie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lipca 2015, 23:26

Szko­da mi Ciebie, jak się błąkasz wpa­dając z ra­mion w ra­miona, za­miast wpierw poz­nać siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lipca 2015, 22:40

Nie trze­ba być psycho­logiem, by umieć ko­jarzyć zdarze­nia, czy­ny i fak­ty, nie trze­ba ro­bić wy­wiadu śro­dowis­ko­wego, by znać prawdę o człowieku. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 lipca 2015, 23:18

O niczym

Wyob­rażenie nie jest dalsze
niż Two­ja fantazja
o Mistrzu
ze złota stworzo­ny
jak mamona
w posągu
Two­ja wartość
mniej­sza
z każdym wy­danym groszem.

Ludzie wy­korzys­tują
na­wet umarłych
z majątków
cze­go się
spodziewasz po pus­tce w sercu?

Zagłuszasz świat
pracoholizmem
wy­mie­sza­nym z krwią i al­ko­holem
ana­logo­wo.

Wie­rzysz w miłość z wierszy?
Zap­rze­dajesz duszę zwierzęciu?

Nie ku­puję Ciebie.
Póki się nie od­ra­tujesz
będziesz trącał swoją dumą.

Zabłyszcz mi okiem
po­ciągnij językiem
i po­maluj białą prawdą
mo­je usta
- porozmawiamy. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 lipca 2015, 17:45

* * *

Chodź, zro­bić mi nieporządek w chaosie
weź mnie za rękę, gdy nikt nie patrzy
uciek­niemy
na łąkę
dmuchać na świat
bańka­mi myd­la­nymi
w piep­rzo­nym złu
będziemy ro­bić dziury dobra.

Poz­ry­wamy sta­re przyz­wycza­jenia
na ich miej­sce
za­sadzi­my siebie
tęczą poukładasz
mi siebie w sercu
od zim­ne­go po ciepły
oddech.

Jes­tem nielegalna
Ty-niebezpieczny
kwes­tia te­go czy się opłaca
jest dru­gorzędna.

Za późno by myśleć co będzie
kiedy południe. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 lipca 2015, 13:27

Oba­wiam się mężczyzn, którzy wspi­nają się po żeb­rach ko­biet na piedes­tał po­siada­nia: mie­szka­nia czy pieniędzy, a na­wet ka­riery, a po­tem szczycą się tym przy wódce, a ich wkład włas­ny mie­rzy się za­led­wie cen­ty­met­ra­mi i to jeszcze w cza­sie seksu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lipca 2015, 19:33

Nutricia

Urodzona pomiędzy Niebem a Piekłem w ciągłej wędrówce do Słońca... Z głodnymi oczami idę, chcącymi więcej i więcej... *** Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora stron, właściciela praw autorskich i zarazem ich wydawcy w Internecie żadna część tej publikacji nie możne być reprodukowana, przechowywana w systemach wyszukiwania lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy w inny sposób, według ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. ***

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nutricia

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

27 lipca 2015, 15:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zrób mi tak, bym [...]

27 lipca 2015, 15:22Nutricia sko­men­to­wał tek­st Zrób mi tak, bym [...]

27 lipca 2015, 15:21Nutricia do­dał no­wy tek­st Lepiej żebyś is­tniał, ale [...]

26 lipca 2015, 17:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zrób mi tak, bym [...]

25 lipca 2015, 09:35Nutricia do­dał no­wy tek­st Płaczący li­piec

25 lipca 2015, 09:23Nutricia sko­men­to­wał tek­st Zrób mi tak, bym [...]

23 lipca 2015, 08:48.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zrób mi tak, bym [...]

22 lipca 2015, 23:53Nutricia sko­men­to­wał tek­st Zrób mi tak, bym [...]

22 lipca 2015, 23:52Nutricia do­dał no­wy tek­st Modlitwa